Voorwaarden & voorschriften

 

Algemene voorwaarden

Guidore Cycles
Koningslinde 26b
7131 MP Lichtenvoorde
Mob. 06-10963763 Tel. 0544-370033
Homepage : www.guidore.nl
E-mail : info@guidore.nl
KVK Arnhem : 09157747

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Guidore Cycles houdt zich bezig met (onderhoud en/of reparatie)opdrachten en leveringen en verhuur van fiets en sport producten en diensten aan zowel de consumenten als de zakelijke markt.

De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de
uitoefening van een bedrijf of beroep. Met consument wordt tevens de zakelijke afnemer, een natuurlijke persoon of tekenbevoegd vertegenwoordiger van een rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, bedoeld;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Guidore Cycles en de consument;
De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een
roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf, en een de consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf.


Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
Guidore Cycles en een de consument waarop Guidore Cycles deze voorwaarden van toepassing heeft
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven,
aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden
verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende
Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4. Algemene Voorwaarden die de consument hanteert zijn niet van toepassing, tenzij
hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Guidore Cycles is ingestemd.

2.5 Guidore Cycles, en de internetsite, richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.

2.6 Guidore Cycles behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te
vullen.

2.7 Door het gebruik van de internetsite van Guidore Cycles en/of het plaatsen van een bestelling
aanvaardt de consument deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en
plichten zoals die staan vermeld op de internetsite of anderszins mondeling of schriftelijk zijn medegedeeld.

2.8 Wanneer door Guidore Cycles gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Guidore Cycles deze Voorwaarden soepel toepast.

2.9 Indien een (1) of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Guidore Cycles in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Guidore Cycles vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.


Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke
vorm, tenzij Guidore Cycles om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk
aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.

3.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

3.3 Guidore Cycles is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan
door de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen dertig (30) dagen geschiedt. De in
een offerte en op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders
aangegeven.

3.4 Guidore Cycles kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de
consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijke
verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte
danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte
opgenomen aanbod is Guidore Cycles daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Guidore Cycles anders aangeeft.

3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Guidore Cycles niet tot levering van een deel van de
in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.7 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.


Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument op het
aanbod van Guidore Cycles in één van de volgende omstandigheden:
- de potentiële consument heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan Guidore Cycles via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Guidore Cycles ontvangen.
- de potentiële consument heeft uitdrukkelijk mondeling, al dan niet telefonisch, te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen zoals mondeling en/of schriftelijk door Guidore Cycles is aangeboden;
- een offerte is door de consument getekend en door Guidore Cycles ontvangen ingeval door Guidore Cycles een op naam gestelde offerte is uitgebracht.

4.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de consument is overhandigd of mondeling is meegedeeld dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door consument opgegeven e-mailadres of telefonisch is meegedeeld via het opgegeven telefoonnummer. Deze overeenkomst kan door Guidore Cycles herroepen worden in geval de consument niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Guidore Cycles de consument dit binnen tien (10) werkdagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.

4.3 De consument en Guidore Cycles komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van
elektronische en verbale communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan
de voorwaarden in artikel 4.1 en 4.2 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een
gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de
aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Guidore Cycles gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

4.4 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot
alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die mondeling, telefonisch of via
e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Guidore Cycles
garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven
informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn
tot schadevergoeding en/of ontbinding.


Artikel 5 Levering
5.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn/werkplaats van Guidore Cycles.

5.2 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. De uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen is na ontvangst van de betaling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Guidore Cycles kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.3 Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, door de consument wordt
besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Guidore Cycles streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de consument te melden. Als de levering om welke reden dan ook vertraging ondervindt en daardoor niet binnen dertig (30) dagen geleverd kan worden, zal Guidore Cycles de consument hierover uiterlijk een maand na plaatsing van de bestelling informeren. De consument heeft in dit geval het recht de bestelling kosteloos te annuleren.

5.4 De consument is verplicht de gekochte zaken/diensten af te nemen op het moment waarop
hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

5.5 Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van
informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde
artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat Guidore Cycles hem heeft
verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

5.6 Leveringen vinden plaats op het door de consument tijdens de totstandkoming van
de overeenkomst opgegeven adres.

5.7 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het
risico, waar het deze producten betreft, over op de consument.

5.8 Komen Guidore Cycles en de consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van
aankopen kosteloos, tenzij Guidore Cycles bij het sluiten van de overeenkomst aan de consument
de vastgestelde condities heeft medegedeeld. Guidore Cycles behoudt het recht bij levering de
kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.

5.9 Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Guidore Cycles de
uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de
consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.10 Indien Guidore Cycles gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de
overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan Guidore Cycles ter beschikking
heeft gesteld.


Artikel 6 Garantie
6.1 Guidore Cycles garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en
normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

6.2 De onder 6.1 genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn
bestemd voor het gebruik in het buitenland en de consument van dit gebruik ten tijde
van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk mondeling en/of schriftelijk melding heeft gemaakt aan Guidore Cycles.

6.3 In beginsel geldt voor door Guidore Cycles geleverde producten de garantie, zoals deze door de
fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak
niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de consument binnen een termijn van
twee (2) maanden na ontdekking hiervan, Guidore Cycles in kennis te stellen.

6.4 Het door Guidore Cycles geleverde aankoopbewijs dient tevens als garantiebewijs.

6.5 De consument draagt zorg voor het spoedig retourneren van de zaken die mogelijk
voor garantie in aanmerking komen. De daar bijbehorende kosten zijn voor rekening
consument. Guidore Cycles is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder
begrepen- die bij retournering aan de verpakking of het product ontstaat.

6.6 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Guidore Cycles de zaak binnen
redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet
mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument,
naar keuze van Guidore Cycles vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging
verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan Guidore Cycles te retourneren en de
eigendom daarover aan Guidore Cycles te verschaffen.

6.7 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg
van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming
van Guidore Cycles, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan
te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak
niet bestemd is.

6.8 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met het geen was overeengekomen en
deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Guidore Cycles niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

6.9 Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de
garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming
van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder
begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en
geleverd.


Artikel 7 Monsters en modellen
7.1 Indien door Guidore Cycles een model of monster is getoond of verstrekt aan de consument,
dan staat Guidore Cycles er voor in dat de zaak daarmee overeenstemt, tenzij het verstrekken of
het tonen gold als wijze van aanduiding.


Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de
consument over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Guidore Cycles
is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente
en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de
producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

8.2 De consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet
belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.


Artikel 9 Onderzoek, reclames
9.1 De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in
ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de
consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen
met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het
normale (handels-) verkeer gelden.

9.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie (3) dagen na levering mondeling en/of schriftelijk aan Guidore Cycles te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

9.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht (8) dagen na ontdekking,
doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Guidore Cycles met inachtneming van het in
het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Guidore Cycles
gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en
voorrijd-kosten in rekening te brengen.

9.4 Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht
tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te
retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Guidore Cycles en op de wijze zoals door Guidore Cycles aangegeven.


Artikel 10 Risico-overgang
10.1 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.


Artikel 11 Prijzen
11.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

11.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

11.3 Indien Guidore Cycles met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde
prijs overeenkomt, is Guidore Cycles niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer
de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

11.4 Bezorgkosten zijn in principe bij de prijs inbegrepen. Voor bezorging buiten de gemeente Oost Gelre gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden.

11.5 Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij
- de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Guidore Cycles rustende
verplichting ingevolge de wet of
- indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.


Artikel 12 Betaling
12.1 Bij bestellingen, al dan niet via de internetsite, kan op de volgende manieren worden betaald:
- vooruitbetaling
- contante betaling
- PIN-betaling
- bank- of giro overschrijving
Guidore Cycles kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

12.2 In het geval door Guidore Cycles een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel
verstrijken van deze termijn de consument in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

12.3 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

12.4 Na het verstrijken van veertien (14) dagen na de factuurdatum is de consument van
rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over
het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke
rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

12.5 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen
van Guidore Cycles en de verplichtingen van de consument jegens Guidore Cycles onmiddellijk opeisbaar.

12.6 Guidore Cycles heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in
de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Guidore Cycles kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Guidore Cycles kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.


Artikel 13 Afkoelperiode, Herroeping en Ruiling
13.1 De consument kan binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product
zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. Alleen
wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en
ongebruikte staat verkeren, kan er na overleg met Guidore Cycles aanspraak gemaakt worden op
het herroepingsrecht. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en
verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.

13.2 In geval van ontbinding is de consument verplicht het ontvangen product binnen
zeven (7) werkdagen na de ontbinding aan Guidore Cycles terug te zenden in de staat waarin de
consument het product heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument.

13.3 Indien de consument van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid
gebruik heeft gemaakt, dan draagt Guidore Cycles binnen dertig (30) dagen zorg voor
terugbetaling van het door de consument aan Guidore Cycles betaalde middels een contante betaling, bank- of giro overschrijving.

13.4 Guidore Cycles is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder
begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

13.5 Indien het product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van consument welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd.


Artikel 14 Opschorting en ontbinding
14.1 Guidore Cycles is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien:
- de consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst Guidore Cycles ter kennis gekomen omstandigheden goede
grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er
goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk
zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar
rechtvaardigt.
- de consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor
de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
onvoldoende is.

14.2. Voorts is Guidore Cycles bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden
gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard
zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag
worden verwacht.

14.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Guidore Cycles op de
consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Guidore Cycles de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

14.4 Guidore Cycles behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 15 Incassokosten
15.1 Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van
zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van de consument. Indien de consument in gebreke blijft in de
tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van
15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

15.2 Indien Guidore Cycles aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

15.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens
voor rekening van de consument.

15.4 De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.


Artikel 16 Vrijwaringen
16.1 De consument vrijwaart Guidore Cycles voor aanspraken van derden met betrekking tot
rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of
gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

16.2 Indien de consument aan Guidore Cycles informatiedragers, elektronische bestanden of
software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische
bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 17 Intellectuele eigendom en auteursrechten
17.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Guidore Cycles
zich de rechten en bevoegdheden voor die Guidore Cycles toekomen op grond van de Auteurswet.

17.2 Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

17.3 De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Guidore Cycles tot stand gebrachte
ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische)
bestanden, blijven eigendom van Guidore Cycles, ongeacht of deze aan de consument of aan
derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

17.4 Alle door Guidore Cycles eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen,
tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om
door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande
toestemming van Guidore Cycles worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van
derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

17.5 Guidore Cycles behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden
toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen
vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 18 Aansprakelijkheid
18.1 Indien door Guidore Cycles geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Guidore Cycles jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.

18.2 De consument is gehouden Guidore Cycles te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter
zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Guidore Cycles zouden kunnen doen gelden,
voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor
rekening van de consument dienen te komen.

18.3 Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade,
dan wordt de aansprakelijkheid van Guidore Cycles beperkt tot herstel of vervanging van de zaak,
dan wel terugbetaling van de koopprijs.

18.4 Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de consument hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de consument niet uitdrukkelijk mondeling en/of schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de consument deze onderzoekskosten zes (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan Guidore Cycles.

18.5 Onverminderd het bovenstaande is Guidore Cycles niet aansprakelijk indien de schade is te
wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.

18.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor
directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van
Guidore Cycles of zijn ondergeschikten.

18.7 Het is mogelijk dat Guidore Cycles op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Guidore Cycles is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.


Artikel 19 Persoonsgegevens
19.1 Guidore Cycles zal de gegevens van de consument uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken en niet aan derden beschikbaar stellen.

19.2 Guidore Cycles neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.


Artikel 20 Overmacht
20.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij
daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan
schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor hun rekening komt.

20.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Guidore Cycles geen invloed kan uitoefenen, doch
waardoor Guidore Cycles niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het
bedrijf van Guidore Cycles worden daaronder begrepen.

20.3 Guidore Cycles heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid
die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Guidore Cycles zijn verbintenis had moeten
nakomen.

20.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan
twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder
verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

20.5 Voorzoveel Guidore Cycles ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan
het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is
Guidore Cycles gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat
te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.


Artikel 21 Toepasselijk recht
21.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

21.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is
de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.


Artikel 22 Geschillen
22.1 De rechter nabij de vestigingsplaats van Guidore Cycles is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Guidore Cycles het recht het
geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

22.2 Consument kunnen er voor kiezen om gebruik te maken van het recht een eventueel geschil betreffende aanbiedingen van Guidore Cycles of de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst met Guidore Cycles, voor te leggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel.org, mits het gaat om een aanbieding of overeenkomst die via de internetsite of telefoonverbinding is gedaan of tot stand gekomen.

22.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.Aanvullende voorwaarden i.v.m. verhuur

Guidore Cycles
Koningslinde 26b
7131 MP Lichtenvoorde
Mob. 06-10963763 Tel. 0544-370033
Homepage : www.guidore.nl
E-mail : info@guidore.nl
KVK Arnhem : 09157747

Artikel 1 Definities
In deze Aanvullende voorwaarden wordt verstaan onder:
Verhuurder: Guidore Cycles te Lichtenvoorde
Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een huurovereenkomst materialen huurt van verhuurder voor een bepaalde periode.
Materialen: alle goederen die verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bijbehorende accessoires.


Artikel 2 Huurperiode
De materialen worden verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag. De huurperiode vangt aan op de huurdatum, zodra de gehuurde materialen het magazijn van verhuurder verlaten en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde materialen weer terugkomen in dat magazijn, tenzij verhuurder de gehuurde materialen transporteert naar huurder. In dit laatste geval vangt de huurperiode aan vanaf ontvangst van de materialen.


Artikel 3 Tarieven
De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen zoals mondeling en/of schriftelijk medegedeeld door de verhuurder en daarmee akkoord te gaan.


Artikel 4 Annulering
Indien huurder bij verhuurder een reservering heeft geplaatst en vervolgens deze reservering wenst te annuleren, kan verhuurder in de maand voor de gereserveerde huurdatum het totale overeengekomen huurbedrag opeisen. Bij annuleringen meer dan een maand voor de huurdatum zullen geen annuleringskosten worden berekend.


Artikel 5 Legitimatieplicht
Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan verhuurder de huurder verplichten zich te legitimeren door het tonen aan verhuurder van één of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen.


Artikel 6 Gebruik
De huurder zal de materialen uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is, zoals omschreven in de bijgeleverde (spel)omschrijving en/of mondelinge toelichting. De huurder zal met de materialen omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorgdragen voor passende en veilige opslag. Huurder is verplicht te allen tijde aan een door verhuurder gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, erven of andere plaatsen waar de gehuurde materialen zich bevinden om de toestand van die materialen te laten inspecteren.


Artikel 7 Vervoer
Huurder vervoert de door hem gehuurde materialen vanaf magazijn van verhuurder geheel voor eigen rekening en risico.
Artikel 8 Werking
8.1 De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de materialen in goede conditie vanaf magazijn van verhuurder wordt geleverd. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder bekend te zijn met de werking van de materialen en erkent huurder dat de door hem gehuurde materialen beantwoorden aan het doel waarvoor hij de materialen huurt.

8.2 Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde materialen voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde materialen, tenzij zulks uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde materialen niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg is.

8.3 De huurder is zich er van bewust dat de materialen niet op de openbare weg mogen worden gebruikt. De gehuurde materialen mogen enkel op privé of afgesloten terreinen gebruikt worden. Alle gehuurde goederen blijven eigendom van de verhuurder.


Artikel 9 In gebreke zijn en schadevergoeding.
9.1 De materialen moeten door de huurder aan het magazijn van verhuurder worden afgehaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet tijdig op het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode het door hem gehuurde afhaalt is zulks geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de overeengekomen huurperiode.

9.2 De materialen moeten door huurder aan het magazijn van verhuurder worden teruggebracht uiterlijk op de datum en tijdstip waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij anders overeengekomen. Indien huurder niet uiterlijk op die einddatum de gehuurde materialen teruggebracht heeft, om welke reden dan ook, alsook in geval van beschadiging aan
de materialen, door welke oorzaak ook, is de huurder daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Alsdan is de huurder, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder, aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige terugbezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke
dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs. Ingeval van beschadiging van de materialen is huurder de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs.

9.3 Indien verhuurder tengevolge van te late terugbezorging door huurder en/of tengevolge van beschadiging aan de materialen een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door huurder op grond van het bepaalde in het voorgaande lid, 9.2, van dit artikel verschuldigd zou zijn, zal verhuurder het recht hebben dit meerdere bedrag aan schadevergoeding eveneens van huurder te claimen.


Artikel 10 Meldingsplicht
In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de materialen is huurder verplicht hiervan terstond melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte te doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan de verhuurder doen toekomen. Indien huurder de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan verhuurder die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.


Artikel 11 Schade
11.1 Alle schade die tijdens de huurperiode aan de materialen is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder indien en voor zover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de huurder afgesloten verzekering.

11.2 Het is huurder niet toegestaan om de gehuurde materialen te wijzigen of door middel van spijkeren, nieten, schroeven of anderszins zaken te bevestigen. Indien huurder zich niet houdt aan het hier genoemde verbod en dientengevolge schade veroorzaakt zal de huurder verplicht zijn tot vergoeding van de delen die door huurder door overtreding van dit verbod zijn beschadigd.


Artikel 12 Wettelijke Aansprakelijkheid
De huurder dient zich te laten verzekeren tegen alle risico’s voor het gebruik van de materialen. Het gebruik van de materialen komt geheel voor rekening en risico van de huurder. De huurder dient er voor zorg te dragen dat de gehuurde materialen worden gebruikt door personen die daarvoor bekwaam zijn.


Artikel 13 Weigeringrecht verhuurder
Verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan of éénzijdig te annuleren.


Artikel 14 Gebruik door derden
Het is huurder niet toegestaan de gehuurde materialen aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding.

 

Gebruiks- en servicevoorschriften

Guidore Cycles
Koningslinde 26b
7131 MP Lichtenvoorde
Mob. 06-10963763 Tel. 0544-370033
Homepage : www.guidore.nl
E-mail : info@guidore.nl
KVK Arnhem : 09157747

Geachte consument, gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Guidore fiets. Om er voor te zorgen dat u veel rijplezier beleeft en behoudt aan uw nieuwe fiets, volgen hier een aantal gebruiks- en servicevoorschriften.

• Laat uw fiets afmonteren door een tweewielerspecialist.
• Wij adviseren u uw fiets binnen 3 maanden na aankoop voor een eerste servicebeurt aan te bieden bij uw tweewielerspecialist. Hiermee zorgt u ervoor dat de fiets goed wordt afgesteld nu deze is ‘ingereden’.
• Stel het zadel nooit hoger af dan het kenmerk op de zadelpen. Draai de zadelpenbout stevig vast (voorkom dat de bout kromtrekt).
• Stel de stuurpen niet hoger af dan het kenmerk dat is aangegeven op de stuurpen.
• Controleer regelmatig de bandenspanning. Dit voorkomt voortijdige slijtage van de banden en verhoogt het fietsplezier.
• Houd de ketting schoon, op de juiste spanning en smeer deze af en toe. Ook dit voorkomt voortijdige slijtage en verhoogt het fietsplezier.
• Alle draaiende delen moeten tijdig gesmeerd worden.
• Houd de fiets schoon en zoveel mogelijk droog en spuit de fiets regelmatig in met een roestwerend middel. Een schone, droge en beschermde fiets garandeert een langere levensduur. Alle verbindingen (boutjes, moertjes, verlichting, aansluitingen etc.) moeten regelmatig gecontroleerd worden of ze goed en vast gemonteerd zijn.Garantie voorwaarden


Artikel 1 Garantie
1.1 Guidore Cycles garandeert dat de Guidore fietsen vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten en/of roestvorming, één en ander voor zover dat volgt uit deze garantiebepalingen.

1.2 De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van de betreffende fiets.

1.3 De garantie vervalt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3.1 en 5.1

1.4 De garantie is niet overdraagbaar.

1.5 De door Guidore Cycles op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om de verkoper aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.


Artikel 2 Garantieperiode
2.1 Guidore frames en ongeveerde voorvorken worden gedurende 5 jaar gegarandeerd op constructie- en/ of materiaalfouten.

2.2 Voor verende voorvorken, dempers en alle overige onderdelen, met uitzondering van de
paragraaf 2.4 van dit artikel genoemde onderdelen, geldt eenzelfde garantie gedurende een periode van 2 jaar.

2.3 Voor lakwerk van frame en vork geldt voor roestvorming van binnenuit een garantie van 2 jaar.

2.4 Voor accu’s en overige elektronische onderdelen geldt een garantie voor de duur van 6 maanden na datum van levering.

2.5 Op onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie en/of materiaalfouten. Hieronder vallen onder andere (binnen-)banden, kettingen, kettingbladen, freewheel, remblokken, achtertandwiel(en), kabels, pedalen, snelbinders, dempers, verlichting, handvatten, etc.

2.6 Alle onderdelen anders dan geproduceerd door Guidore Cycles zullen onder de garantie van de desbetreffende fabrikant vallen.


Artikel 3. Garantie uitsluitingen
3.1 In de navolgende gevallen vervalt de garantie:
A. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de fiets en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is;
B. Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht;
C. Indien de schade is ontstaan door slijtage, onjuiste montage en montage van niet-originele onderdelen, alsmede niet verricht noodzakelijk onderhoud en foutieve afstellingen van onderdelen van de fiets;
D. Indien de schade is ontstaan door ongelukken, misbruik, vernieling, incorrect dan wel onvoldoende onderhoud en het incorrect opvolgen van de aanwijzingen uit de gebruiks- en servicevoorschriften, alsmede door het niet tijdig of niet vakkundig vervangen van onderdelen van de fiets;
E. Indien de schade is ontstaan door anders dan normaal gebruik waaronder in ieder geval verstaan wordt: gebruik in competitieverband, stunten, springen, het vervoeren van zware lading, commerciële doeleinden, fietsenverhuur of activiteiten welke in de beoordeling van Guidore Cycles gelijk staan aan voornoemde situaties en gevallen.

3.2 Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van Guidore Cycles voor schade aan (onderdelen van) de fiets als gevolg van:
A. Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, derailleurset, remmen, snelsluiters van de wielen en zadels;
B. Niet tijdig vervangen van onderdelen zoals rem-/derailleurkabels, remblokken, banden, ketting en tandwielen;
C. Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak en roestvorming.


Artikel 4. Garantie onderdelen
4.1 Gedurende de garantieperiode zullen de onder deze garantievoorwaarden vallende onderdelen waarvan door Guidore Cycles is vastgesteld dat er sprake is van een materiaal en/of constructiefout, worden gerepareerd of indien nodig vervangen, dan wel worden vergoed. Guidore Cycles bepaalt zelf of de onderdelen zullen worden gerepareerd, dan wel vervangen, dan wel vergoed. Het arbeidsloon voor demontage en montage van de Guidore fiets behoort niet tot de garantie en is voor rekening van de eigenaar.

4.2 Kosten voor transport van de fiets en/of onderdelen van en naar Guidore Cycles komen voor rekening van de eigenaar, tenzij het betrokken onderdeel voor garantie in aanmerking komt.

4.3 Indien een bepaald onderdeel van de fiets voor garantie in aanmerking komt, dan zal het onderdeel worden vervangen door een origineel onderdeel of, indien niet leverbaar, door een minimaal gelijkwaardig alternatief. Een nieuw onderdeel kan verschillen van originele onderdelen.

4.4 Guidore Cycles is in geen geval aansprakelijk voor incidentele verliezen, diefstal, schade of onkosten gerelateerd aan de aangekochte fietsen, frames of onderdelen. De aansprakelijkheid van Guidore Cycles beperkt zich tot het repareren of vervangen van de aangekochte goederen.

Artikel 5. Indienen van claim
5.1 Claims onder deze garantievoorwaarden dienen bij Guidore Cycles te worden ingediend. Deze bepaalt in samenspraak met de fabrikant/leverancier of u al dan niet in aanmerking komt voor garantie. De beoordeling van Guidore Cycles houdt niet in dat uw claim onder deze garantievoorwaarden wordt toegekend. Guidore Cycles zendt de onderdelen naar de betreffende fabrikant/leverancier. Gelijktijdig dient het bewijs van aankoop van de fiets te worden overhandigd.

5.2 Als eigenaar verbindt u zich ertoe al het nodige te doen om de eventuele schade niet te (laten) verergeren, door de fiets niet te gebruiken en zo snel mogelijk na ontdekking van een gebrek, het gebrek te melden bij Guidore Cycles. Uiterlijk twee weken na het vaststellen van het gebrek moet u Guidore Cycles op de hoogte brengen. Bij verzuim of laattijdige melding zal met deze verergering rekening gehouden worden en kan de garantie geheel of gedeeltelijk komen te vervallen.

5.3 Guidore Cycles houdt zich het recht voor om zelf te bepalen of de eigenaar al dan niet in aanmerking komt voor een claim onder deze garantievoorwaarden.

5.4 De toegezonden onderdelen dienen schoon te zijn, waarbij de onderdelen van de fiets die niet onder de garantievoorwaarden vallen en waarvan geen sprake is van een constructie- en/of materiaalfout dienen te worden gedemonteerd.

5.5 De onderdelen waarbij sprake is van een constructie- en/of materiaalfout worden na honorering van de garantie niet geretourneerd aan de eigenaar.


Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1 Een door Guidore Cycles gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat Guidore Cycles aansprakelijkheid aanvaardt voor eventueel geleden schade. De aansprakelijkheid van Guidore Cycles strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van Guidore Cycles voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voorzover zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.


Artikel 7. Toepasselijk recht
7.1 Op deze garantievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Voor het geval enige bepaling in de garantievoorwaarden nietig dan wel vernietigbaar is, dan laat dat onverlet dat de overige garantievoorwaarden van toepassing zijn.

 

Guidore Cycles - Koningslinde 26b - 7131 MP Lichtenvoorde - Tel: 0544 370033 - Mob: 06 10963763