Wie zijn we

Ons site-adres is: https://guidore.nl/GuidoreCycles.

Guidore Cycles
Koningslinde 26B
7131 MP Lichtenvoorde
0544-370033 / 06-10963763
info@guidore.nl
www.guidore.nl
KVK-nr: 09157747
BTW-nr: NL001387472B23

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie we je gegevens delen

Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoelang we je gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we je gegevens naartoe sturen

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

Algemene voorwaarden

Guidore Cycles
Koningslinde 26b
7131 MP Lichtenvoorde
Mob. 06-10963763 Tel. 0544-370033
Homepage : www.guidore.nl
E-mail : info@guidore.nl
KVK Arnhem : 09157747
BTW nr. : NL001387472B23

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende
  betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  Guidore Cycles houdt zich bezig met (onderhoud en/of reparatie)opdrachten en leveringen en verhuur
  van fiets en sport producten en diensten aan zowel de consumenten als de zakelijke markt.
  De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de
  uitoefening van een bedrijf of beroep. Met consument wordt tevens de zakelijke afnemer, een
  natuurlijke persoon of tekenbevoegd vertegenwoordiger van een rechtspersoon die handelt in de
  uitoefening van een bedrijf of beroep, bedoeld;
  Overeenkomst: de overeenkomst tussen Guidore Cycles en de consument;
  De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een
  roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van
  een beroep of bedrijf, en een de consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de
  uitoefening van een beroep of bedrijf.
  Artikel 2 Algemeen
  2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
  Guidore Cycles en een de consument waarop Guidore Cycles deze voorwaarden van toepassing heeft
  verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
  afgeweken.
  2.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven,
  aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
  Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden
  verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende
  Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
  2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
  uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  2.4. Algemene Voorwaarden die de consument hanteert zijn niet van toepassing, tenzij
  hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Guidore Cycles is ingestemd.
  2.5 Guidore Cycles, en de internetsite, richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.
  2.6 Guidore Cycles behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te
  vullen.
  2.7 Door het gebruik van de internetsite van Guidore Cycles en/of het plaatsen van een bestelling
  aanvaardt de consument deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en
  plichten zoals die staan vermeld op de internetsite of anderszins mondeling of schriftelijk zijn
  medegedeeld.
  2.8 Wanneer door Guidore Cycles gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen
  van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving
  van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit
  dat Guidore Cycles deze Voorwaarden soepel toepast.
  2.9 Indien een (1) of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst
  met Guidore Cycles in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende
  bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Guidore Cycles vast te
  stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
  Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
  3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke
  vorm, tenzij Guidore Cycles om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk
  aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
  3.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
  3.3 Guidore Cycles is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan
  door de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen dertig (30) dagen geschiedt. De in
  een offerte en op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders
  aangegeven.
  3.4 Guidore Cycles kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de
  consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijke
  verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte
  danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  3.5 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte
  opgenomen aanbod is Guidore Cycles daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
  overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Guidore Cycles anders aangeeft.
  3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Guidore Cycles niet tot levering van een deel van de
  in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  3.7 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
  Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
  4.1 De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument op het
  aanbod van Guidore Cycles in één van de volgende omstandigheden:
 • de potentiële consument heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de
  internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan Guidore Cycles via elektronische weg
  verzonden. Deze zijn door Guidore Cycles ontvangen.
 • de potentiële consument heeft uitdrukkelijk mondeling, al dan niet telefonisch, te kennen gegeven
  een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen zoals mondeling en/of schriftelijk
  door Guidore Cycles is aangeboden;
 • een offerte is door de consument getekend en door Guidore Cycles ontvangen ingeval door Guidore
  Cycles een op naam gestelde offerte is uitgebracht.
  4.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de consument is
  overhandigd of mondeling is meegedeeld dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is
  gedaan, per e-mail is verzonden naar het door consument opgegeven e-mailadres of telefonisch is
  meegedeeld via het opgegeven telefoonnummer. Deze overeenkomst kan door Guidore Cycles
  herroepen worden in geval de consument niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft
  voldaan. In dat geval zal Guidore Cycles de consument dit binnen tien (10) werkdagen na de ontvangt
  van de bestelling mededelen.
  4.3 De consument en Guidore Cycles komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van
  elektronische en verbale communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan
  de voorwaarden in artikel 4.1 en 4.2 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een
  gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de
  aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Guidore Cycles gelden hierbij, voor zover de
  wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
  4.4 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot
  alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die mondeling, telefonisch of via
  e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Guidore Cycles
  garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven
  informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn
  tot schadevergoeding en/of ontbinding.
  Artikel 5 Levering
  5.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn/werkplaats van Guidore Cycles.
  5.2 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. De uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen
  na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste
  leveringstermijn dertig (30) dagen is na ontvangst van de betaling. Genoemde levertijd geldt slechts
  als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Guidore Cycles kan nadere
  informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk of
  mondeling kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
  5.3 Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, door de consument wordt
  besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Guidore Cycles streeft
  ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de consument te melden. Als
  de levering om welke reden dan ook vertraging ondervindt en daardoor niet binnen dertig (30) dagen
  geleverd kan worden, zal Guidore Cycles de consument hierover uiterlijk een maand na plaatsing van
  de bestelling informeren. De consument heeft in dit geval het recht de bestelling kosteloos te
  annuleren.
  5.4 De consument is verplicht de gekochte zaken/diensten af te nemen op het moment waarop
  hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
  5.5 Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van
  informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde
  artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat Guidore Cycles hem heeft
  verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
  5.6 Leveringen vinden plaats op het door de consument tijdens de totstandkoming van
  de overeenkomst opgegeven adres.
  5.7 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het
  risico, waar het deze producten betreft, over op de consument.
  5.8 Komen Guidore Cycles en de consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van
  aankopen kosteloos, tenzij Guidore Cycles bij het sluiten van de overeenkomst aan de consument
  de vastgestelde condities heeft medegedeeld. Guidore Cycles behoudt het recht bij levering de
  kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
  5.9 Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Guidore Cycles de
  uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de
  consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  5.10 Indien Guidore Cycles gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de
  overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan Guidore Cycles ter beschikking
  heeft gesteld.
  Artikel 6 Garantie
  6.1 Guidore Cycles garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en
  normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
  6.2 De onder 6.1 genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn
  bestemd voor het gebruik in het buitenland en de consument van dit gebruik ten tijde
  van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk mondeling en/of schriftelijk melding heeft
  gemaakt aan Guidore Cycles.
  6.3 In beginsel geldt voor door Guidore Cycles geleverde producten de garantie, zoals deze door de
  fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak
  niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de consument binnen een termijn van
  twee (2) maanden na ontdekking hiervan, Guidore Cycles in kennis te stellen.
  6.4 Het door Guidore Cycles geleverde aankoopbewijs dient tevens als garantiebewijs.
  6.5 De consument draagt zorg voor het spoedig retourneren van de zaken die mogelijk
  voor garantie in aanmerking komen. De daar bijbehorende kosten zijn voor rekening
  consument. Guidore Cycles is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder
  begrepen- die bij retournering aan de verpakking of het product ontstaat.
  6.6 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Guidore Cycles de zaak binnen
  redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet
  mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument,
  naar keuze van Guidore Cycles vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging
  verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan Guidore Cycles te retourneren en de
  eigendom daarover aan Guidore Cycles te verschaffen.
  6.7 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg
  van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming
  van Guidore Cycles, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan
  te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak
  niet bestemd is.
  6.8 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met het geen was overeengekomen en
  deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is
  Guidore Cycles niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
  6.9 Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de
  garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming
  van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder
  begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en
  geleverd.
  Artikel 7 Monsters en modellen
  7.1 Indien door Guidore Cycles een model of monster is getoond of verstrekt aan de consument,
  dan staat Guidore Cycles er voor in dat de zaak daarmee overeenstemt, tenzij het verstrekken of
  het tonen gold als wijze van aanduiding.
  Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
  8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de
  consument over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Guidore Cycles
  is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente
  en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de
  producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
  8.2 De consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet
  belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
  Artikel 9 Onderzoek, reclames
  9.1 De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in
  ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de
  consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen
  met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het
  normale (handels-) verkeer gelden.
  9.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie (3) dagen na levering mondeling en/of
  schriftelijk aan Guidore Cycles te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het
  garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
  9.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht (8) dagen na ontdekking,
  doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Guidore Cycles met inachtneming van het in
  het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Guidore Cycles
  gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en
  voorrijd-kosten in rekening te brengen.
  9.4 Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht
  tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te
  retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Guidore Cycles en
  op de wijze zoals door Guidore Cycles aangegeven.
  Artikel 10 Risico-overgang
  10.1 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn,
  gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk
  worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te
  wijzen derden worden gebracht.
  Artikel 11 Prijzen
  11.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften
  hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
  11.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
  11.3 Indien Guidore Cycles met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde
  prijs overeenkomt, is Guidore Cycles niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer
  de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
  11.4 Bezorgkosten zijn in principe bij de prijs inbegrepen. Voor bezorging buiten de gemeente Oost
  Gelre gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere
  voorwaarden.
  11.5 Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst,
  kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het
  percentage van de verhoging, tenzij
 • de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Guidore Cycles rustende
  verplichting ingevolge de wet of
 • indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
  Artikel 12 Betaling
  12.1 Bij bestellingen, al dan niet via de internetsite, kan op de volgende manieren worden betaald:
 • vooruitbetaling
 • contante betaling
 • PIN-betaling
 • bank- of giro overschrijving
  Guidore Cycles kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere
  betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
  12.2 In het geval door Guidore Cycles een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel
  verstrijken van deze termijn de consument in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend
  schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
  12.3 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
  12.4 Na het verstrijken van veertien (14) dagen na de factuurdatum is de consument van
  rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over
  het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke
  rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
  12.5 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen
  van Guidore Cycles en de verplichtingen van de consument jegens Guidore Cycles onmiddellijk
  opeisbaar.
  12.6 Guidore Cycles heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in
  de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en
  tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Guidore Cycles kan, zonder daardoor in
  verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor
  de toerekening aanwijst. Guidore Cycles kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien
  daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
  Artikel 13 Afkoelperiode, Herroeping en Ruiling
  13.1 De consument kan binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product
  zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. Alleen
  wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en
  ongebruikte staat verkeren, kan er na overleg met Guidore Cycles aanspraak gemaakt worden op
  het herroepingsrecht. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en
  verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
  13.2 In geval van ontbinding is de consument verplicht het ontvangen product binnen
  zeven (7) werkdagen na de ontbinding aan Guidore Cycles terug te zenden in de staat waarin de
  consument het product heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor
  rekening van de consument.
  13.3 Indien de consument van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid
  gebruik heeft gemaakt, dan draagt Guidore Cycles binnen dertig (30) dagen zorg voor
  terugbetaling van het door de consument aan Guidore Cycles betaalde middels een contante betaling,
  bank- of giro overschrijving.
  13.4 Guidore Cycles is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder
  begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
  13.5 Indien het product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet
  gerestitueerd. Het product blijft eigendom van consument welke verplicht is haar eigendom binnen
  twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd.
  Artikel 14 Opschorting en ontbinding
  14.1 Guidore Cycles is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
  overeenkomst te ontbinden, indien:
 • de consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 • na het sluiten van de overeenkomst Guidore Cycles ter kennis gekomen omstandigheden goede
  grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er
  goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk
  zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar
  rechtvaardigt.
 • de consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor
  de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
  onvoldoende is.
  14.2. Voorts is Guidore Cycles bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich
  omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
  onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden
  gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard
  zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag
  worden verwacht.
  14.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Guidore Cycles op de
  consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Guidore Cycles de nakoming van de verplichtingen
  opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  14.4 Guidore Cycles behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
  Artikel 15 Incassokosten
  15.1 Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van
  zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
  rechte voor rekening van de consument. Indien de consument in gebreke blijft in de
  tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van
  15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
  15.2 Indien Guidore Cycles aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs
  noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
  15.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens
  voor rekening van de consument.
  15.4 De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
  Artikel 16 Vrijwaringen
  16.1 De consument vrijwaart Guidore Cycles voor aanspraken van derden met betrekking tot
  rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of
  gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
  16.2 Indien de consument aan Guidore Cycles informatiedragers, elektronische bestanden of
  software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische
  bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
  Artikel 17 Intellectuele eigendom en auteursrechten
  17.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Guidore Cycles
  zich de rechten en bevoegdheden voor die Guidore Cycles toekomen op grond van de Auteurswet.
  17.2 Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de
  aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
  17.3 De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Guidore Cycles tot stand gebrachte
  ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische)
  bestanden, blijven eigendom van Guidore Cycles, ongeacht of deze aan de consument of aan
  derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
  17.4 Alle door Guidore Cycles eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen,
  tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om
  door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande
  toestemming van Guidore Cycles worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van
  derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
  17.5 Guidore Cycles behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden
  toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen
  vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
  Artikel 18 Aansprakelijkheid
  18.1 Indien door Guidore Cycles geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Guidore
  Cycles jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
  18.2 De consument is gehouden Guidore Cycles te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter
  zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Guidore Cycles zouden kunnen doen gelden,
  voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor
  rekening van de consument dienen te komen.
  18.3 Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade,
  dan wordt de aansprakelijkheid van Guidore Cycles beperkt tot herstel of vervanging van de zaak,
  dan wel terugbetaling van de koopprijs.
  18.4 Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de consument
  hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de consument niet uitdrukkelijk mondeling en/of schriftelijk
  akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van
  de onderzoekskosten. Wanneer de consument deze onderzoekskosten zes (6) maanden na het
  aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product
  aan Guidore Cycles.
  18.5 Onverminderd het bovenstaande is Guidore Cycles niet aansprakelijk indien de schade is te
  wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of
  oneigenlijk gebruik van de consument.
  18.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor
  directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van
  Guidore Cycles of zijn ondergeschikten.
  18.7 Het is mogelijk dat Guidore Cycles op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites
  die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief.
  Guidore Cycles is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen
  of het gebruik daarvan.
  Artikel 19 Persoonsgegevens
  19.1 Guidore Cycles zal de gegevens van de consument uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken
  en niet aan derden beschikbaar stellen.
  19.2 Guidore Cycles neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.
  Artikel 20 Overmacht
  20.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij
  daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan
  schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende
  opvattingen voor hun rekening komt.
  20.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen
  daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
  oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Guidore Cycles geen invloed kan uitoefenen, doch
  waardoor Guidore Cycles niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het
  bedrijf van Guidore Cycles worden daaronder begrepen.
  20.3 Guidore Cycles heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid
  die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Guidore Cycles zijn verbintenis had moeten
  nakomen.
  20.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
  verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan
  twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder
  verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  20.5 Voorzoveel Guidore Cycles ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn
  verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan
  het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is
  Guidore Cycles gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat
  te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk
  overeenkomst.
  Artikel 21 Toepasselijk recht
  21.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze
  Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van
  toepassing.
  21.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is
  de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
  Artikel 22 Geschillen
  22.1 De rechter nabij de vestigingsplaats van Guidore Cycles is bij uitsluiting bevoegd van geschillen
  kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Guidore Cycles het recht het
  geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
  22.2 Consument kunnen er voor kiezen om gebruik te maken van het recht een eventueel geschil
  betreffende aanbiedingen van Guidore Cycles of de totstandkoming of uitvoering van een
  overeenkomst met Guidore Cycles, voor te leggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel.org, mits
  het gaat om een aanbieding of overeenkomst die via de internetsite of telefoonverbinding is gedaan of
  tot stand gekomen.
  22.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
  hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

  Aanvullende voorwaarden i.v.m. verhuur

  Guidore Cycles
  Koningslinde 26b
  7131 MP Lichtenvoorde
  Mob. 06-10963763 Tel. 0544-370033
  Homepage : www.guidore.nl
  E-mail : info@guidore.nl
  KVK Arnhem : 09157747
  BTW nr. : NL001387472B23

  Artikel 1 Definities
  In deze Aanvullende voorwaarden wordt verstaan onder:
  Verhuurder: Guidore Cycles te Lichtenvoorde
  Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een huurovereenkomst materialen huurt
  van verhuurder voor een bepaalde periode.
  Materialen: alle goederen die verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bijbehorende
  accessoires.
  Artikel 2 Huurperiode
  De materialen worden verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag. De huurperiode vangt
  aan op de huurdatum, zodra de gehuurde materialen het magazijn van verhuurder verlaten en eindigt
  op het tijdstip waarop de gehuurde materialen weer terugkomen in dat magazijn, tenzij verhuurder de
  gehuurde materialen transporteert naar huurder. In dit laatste geval vangt de huurperiode aan vanaf
  ontvangst van de materialen.
  Artikel 3 Tarieven
  De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen zoals mondeling
  en/of schriftelijk medegedeeld door de verhuurder en daarmee akkoord te gaan.
  Artikel 4 Annulering
  Indien huurder bij verhuurder een reservering heeft geplaatst en vervolgens deze reservering wenst
  te annuleren, kan verhuurder in de maand voor de gereserveerde huurdatum het totale
  overeengekomen huurbedrag opeisen. Bij annuleringen meer dan een maand voor de huurdatum
  zullen geen annuleringskosten worden berekend.
  Artikel 5 Legitimatieplicht
  Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan verhuurder de huurder verplichten zich
  te legitimeren door het tonen aan verhuurder van één of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen.
  Artikel 6 Gebruik
  De huurder zal de materialen uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is, zoals
  omschreven in de bijgeleverde (spel)omschrijving en/of mondelinge toelichting. De huurder zal met de
  materialen omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorgdragen voor passende en veilige opslag.
  Huurder is verplicht te allen tijde aan een door verhuurder gemachtigde vrije toegang te verschaffen
  tot gebouwen, erven of andere plaatsen waar de gehuurde materialen zich bevinden om de toestand
  van die materialen te laten inspecteren.
  Artikel 7 Vervoer
  Huurder vervoert de door hem gehuurde materialen vanaf magazijn van verhuurder geheel voor eigen
  rekening en risico.
  Artikel 8 Werking
  8.1 De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de materialen in goede conditie vanaf
  magazijn van verhuurder wordt geleverd. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart
  huurder bekend te zijn met de werking van de materialen en erkent huurder dat de door hem
  gehuurde materialen beantwoorden aan het doel waarvoor hij de materialen huurt.
  8.2 Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde materialen voordoet, dient
  huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan zelf storingen te
  verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde materialen, tenzij zulks uitdrukkelijk tussen
  partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde materialen
  niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is huurder volledig aansprakelijk
  voor alle schade die daarvan het gevolg is.
  8.3 De huurder is zich er van bewust dat de materialen niet op de openbare weg mogen worden
  gebruikt. De gehuurde materialen mogen enkel op privé of afgesloten terreinen gebruikt worden. Alle
  gehuurde goederen blijven eigendom van de verhuurder.
  Artikel 9 In gebreke zijn en schadevergoeding.
  9.1 De materialen moeten door de huurder aan het magazijn van verhuurder worden afgehaald, tenzij
  uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet tijdig op het overeengekomen tijdstip van
  de aanvang van de huurperiode het door hem gehuurde afhaalt is zulks geheel voor zijn eigen
  rekening en risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de overeengekomen huurperiode.
  9.2 De materialen moeten door huurder aan het magazijn van verhuurder worden teruggebracht
  uiterlijk op de datum en tijdstip waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij anders
  overeengekomen. Indien huurder niet uiterlijk op die einddatum de gehuurde materialen
  teruggebracht heeft, om welke reden dan ook, alsook in geval van beschadiging aan
  de materialen, door welke oorzaak ook, is de huurder daardoor in gebreke zonder dat enige
  aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Alsdan is de huurder, onverminderd zijn overige
  verplichtingen jegens de verhuurder, aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd. Bij niet
  tijdige terugbezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke
  dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die
  huurprijs. Ingeval van beschadiging van de materialen is huurder de kosten van herstel van die
  beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die
  met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs.
  9.3 Indien verhuurder tengevolge van te late terugbezorging door huurder en/of tengevolge van
  beschadiging aan de materialen een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de
  schadevergoeding die door huurder op grond van het bepaalde in het voorgaande lid, 9.2, van dit
  artikel verschuldigd zou zijn, zal verhuurder het recht hebben dit meerdere bedrag aan
  schadevergoeding eveneens van huurder te claimen.
  Artikel 10 Meldingsplicht
  In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de materialen is huurder verplicht hiervan terstond
  melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies of in geval
  van molestschade hiervan terstond aangifte te doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal
  dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan de
  verhuurder doen toekomen. Indien huurder de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is
  hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan verhuurder die het gevolg zal zijn van de hiervoor
  genoemde gebeurtenissen.
  Artikel 11 Schade
  11.1 Alle schade die tijdens de huurperiode aan de materialen is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de
  toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder indien en voor zover vergoeding van die schade
  niet is gedekt door enige door de huurder afgesloten verzekering.
  11.2 Het is huurder niet toegestaan om de gehuurde materialen te wijzigen of door middel van
  spijkeren, nieten, schroeven of anderszins zaken te bevestigen. Indien huurder zich niet houdt aan het
  hier genoemde verbod en dientengevolge schade veroorzaakt zal de huurder verplicht zijn tot
  vergoeding van de delen die door huurder door overtreding van dit verbod zijn beschadigd.
  Artikel 12 Wettelijke Aansprakelijkheid
  De huurder dient zich te laten verzekeren tegen alle risico’s voor het gebruik van de materialen. Het
  gebruik van de materialen komt geheel voor rekening en risico van de huurder. De huurder dient er
  voor zorg te dragen dat de gehuurde materialen worden gebruikt door personen die daarvoor
  bekwaam zijn.
  Artikel 13 Weigeringrecht verhuurder
  Verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet
  aan te gaan of éénzijdig te annuleren.
  Artikel 14 Gebruik door derden
  Het is huurder niet toegestaan de gehuurde materialen aan derden te verhuren of in bruikleen af te
  staan, al of niet tegen vergoeding.

Gebruiks- en servicevoorschriften

Guidore Cycles
Koningslinde 26b
7131 MP Lichtenvoorde
Mob. 06-10963763 Tel. 0544-370033
Homepage : www.guidore.nl
E-mail : info@guidore.nl
KVK Arnhem : 09157747
BTW nr. : NL001387472B23

Geachte consument, gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Guidore fiets. Om er voor te zorgen
dat u veel rijplezier beleeft en behoudt aan uw nieuwe fiets, volgen hier een aantal gebruiks- en
servicevoorschriften.

 • Laat uw fiets afmonteren door een tweewielerspecialist.
 • Wij adviseren u uw fiets binnen 3 maanden na aankoop voor een eerste servicebeurt aan te
  bieden bij uw tweewielerspecialist. Hiermee zorgt u ervoor dat de fiets goed wordt afgesteld
  nu deze is ‘ingereden’.
 • Stel het zadel nooit hoger af dan het kenmerk op de zadelpen. Draai de zadelpenbout stevig
  vast (voorkom dat de bout kromtrekt).
 • Stel de stuurpen niet hoger af dan het kenmerk dat is aangegeven op de stuurpen.
 • Controleer regelmatig de bandenspanning. Dit voorkomt voortijdige slijtage van de banden en
  verhoogt het fietsplezier.
 • Houd de ketting schoon, op de juiste spanning en smeer deze af en toe. Ook dit voorkomt
  voortijdige slijtage en verhoogt het fietsplezier.
 • Alle draaiende delen moeten tijdig gesmeerd worden.
 • Houd de fiets schoon en zoveel mogelijk droog en spuit de fiets regelmatig in met een
  roestwerend middel. Een schone, droge en beschermde fiets garandeert een langere
  levensduur. Alle verbindingen (boutjes, moertjes, verlichting, aansluitingen etc.) moeten
  regelmatig gecontroleerd worden of ze goed en vast gemonteerd zijn.

  Garantie voorwaarden
  Artikel 1 Garantie
  1.1 Guidore Cycles garandeert dat de Guidore fietsen vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten
  en/of roestvorming, één en ander voor zover dat volgt uit deze garantiebepalingen.
  1.2 De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van de betreffende fiets.
  1.3 De garantie vervalt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3.1 en 5.1
  1.4 De garantie is niet overdraagbaar.
  1.5 De door Guidore Cycles op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de
  mogelijkheid om de verkoper aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het
  Burgerlijk Wetboek.
  Artikel 2 Garantieperiode
  2.1 Guidore frames en ongeveerde voorvorken worden gedurende 5 jaar gegarandeerd op
  constructie- en/ of materiaalfouten.
  2.2 Voor verende voorvorken, dempers en alle overige onderdelen, met uitzondering van de
  paragraaf 2.4 van dit artikel genoemde onderdelen, geldt eenzelfde garantie gedurende een periode
  van 2 jaar.
  2.3 Voor lakwerk van frame en vork geldt voor roestvorming van binnenuit een garantie van 2 jaar.
  2.4 Voor accu’s en overige elektronische onderdelen geldt een garantie voor de duur van 6 maanden
  na datum van levering.
  2.5 Op onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn wordt geen garantie gegeven, tenzij
  sprake is van constructie en/of materiaalfouten. Hieronder vallen onder andere (binnen-)banden,
  kettingen, kettingbladen, freewheel, remblokken, achtertandwiel(en), kabels, pedalen, snelbinders,
  dempers, verlichting, handvatten, etc.
  2.6 Alle onderdelen anders dan geproduceerd door Guidore Cycles zullen onder de garantie van de
  desbetreffende fabrikant vallen.
  Artikel 3. Garantie uitsluitingen
  3.1 In de navolgende gevallen vervalt de garantie:
  A. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de fiets en gebruik dat niet overeenkomstig de
  bestemming is;
  B. Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht;
  C. Indien de schade is ontstaan door slijtage, onjuiste montage en montage van niet-originele
  onderdelen, alsmede niet verricht noodzakelijk onderhoud en foutieve afstellingen van
  onderdelen van de fiets;
  D. Indien de schade is ontstaan door ongelukken, misbruik, vernieling, incorrect dan wel
  onvoldoende onderhoud en het incorrect opvolgen van de aanwijzingen uit de gebruiks- en
  servicevoorschriften, alsmede door het niet tijdig of niet vakkundig vervangen van onderdelen
  van de fiets;
  E. Indien de schade is ontstaan door anders dan normaal gebruik waaronder in ieder geval
  verstaan wordt: gebruik in competitieverband, stunten, springen, het vervoeren van zware
  lading, commerciële doeleinden, fietsenverhuur of activiteiten welke in de beoordeling van
  Guidore Cycles gelijk staan aan voornoemde situaties en gevallen.
  3.2 Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van Guidore Cycles voor schade aan
  (onderdelen van) de fiets als gevolg van:
  A. Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, derailleurset, remmen,
  snelsluiters van de wielen en zadels;
  B. Niet tijdig vervangen van onderdelen zoals rem-/derailleurkabels, remblokken, banden,
  ketting en tandwielen;
  C. Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak en roestvorming.
  Artikel 4. Garantie onderdelen
  4.1 Gedurende de garantieperiode zullen de onder deze garantievoorwaarden vallende onderdelen
  waarvan door Guidore Cycles is vastgesteld dat er sprake is van een materiaal en/of constructiefout,
  worden gerepareerd of indien nodig vervangen, dan wel worden vergoed. Guidore Cycles bepaalt zelf
  of de onderdelen zullen worden gerepareerd, dan wel vervangen, dan wel vergoed. Het arbeidsloon
  voor demontage en montage van de Guidore fiets behoort niet tot de garantie en is voor rekening van
  de eigenaar.
  4.2 Kosten voor transport van de fiets en/of onderdelen van en naar Guidore Cycles komen voor
  rekening van de eigenaar, tenzij het betrokken onderdeel voor garantie in aanmerking komt.
  4.3 Indien een bepaald onderdeel van de fiets voor garantie in aanmerking komt, dan zal het
  onderdeel worden vervangen door een origineel onderdeel of, indien niet leverbaar, door een
  minimaal gelijkwaardig alternatief. Een nieuw onderdeel kan verschillen van originele onderdelen.
  4.4 Guidore Cycles is in geen geval aansprakelijk voor incidentele verliezen, diefstal, schade of
  onkosten gerelateerd aan de aangekochte fietsen, frames of onderdelen. De aansprakelijkheid van
  Guidore Cycles beperkt zich tot het repareren of vervangen van de aangekochte goederen.
  Artikel 5. Indienen van claim
  5.1 Claims onder deze garantievoorwaarden dienen bij Guidore Cycles te worden ingediend. Deze
  bepaalt in samenspraak met de fabrikant/leverancier of u al dan niet in aanmerking komt voor
  garantie. De beoordeling van Guidore Cycles houdt niet in dat uw claim onder deze
  garantievoorwaarden wordt toegekend. Guidore Cycles zendt de onderdelen naar de betreffende
  fabrikant/leverancier. Gelijktijdig dient het bewijs van aankoop van de fiets te worden overhandigd.
  5.2 Als eigenaar verbindt u zich ertoe al het nodige te doen om de eventuele schade niet te (laten)
  verergeren, door de fiets niet te gebruiken en zo snel mogelijk na ontdekking van een gebrek, het
  gebrek te melden bij Guidore Cycles. Uiterlijk twee weken na het vaststellen van het gebrek moet u
  Guidore Cycles op de hoogte brengen. Bij verzuim of laattijdige melding zal met deze verergering
  rekening gehouden worden en kan de garantie geheel of gedeeltelijk komen te vervallen.
  5.3 Guidore Cycles houdt zich het recht voor om zelf te bepalen of de eigenaar al dan niet in
  aanmerking komt voor een claim onder deze garantievoorwaarden.
  5.4 De toegezonden onderdelen dienen schoon te zijn, waarbij de onderdelen van de fiets die niet
  onder de garantievoorwaarden vallen en waarvan geen sprake is van een constructie- en/of
  materiaalfout dienen te worden gedemonteerd.
  5.5 De onderdelen waarbij sprake is van een constructie- en/of materiaalfout worden na honorering
  van de garantie niet geretourneerd aan de eigenaar.
  Artikel 6. Aansprakelijkheid
  6.1 Een door Guidore Cycles gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat Guidore
  Cycles aansprakelijkheid aanvaardt voor eventueel geleden schade. De aansprakelijkheid van Guidore
  Cycles strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere
  aansprakelijkheid van Guidore Cycles voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde
  in deze bepaling geldt niet indien en voorzover zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke
  rechtsbepaling.
  Artikel 7. Toepasselijk recht
  7.1 Op deze garantievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Voor het geval enige bepaling
  in de garantievoorwaarden nietig dan wel vernietigbaar is, dan laat dat onverlet dat de overige
  garantievoorwaarden van toepassing zijn.